Global

 • :h[elp] keyword - obrir l'ajuda per a una paraula clau
 • :sav[eas] file - desar arxiu com a
 • :clo[se] - tancar l'arxiu actual
 • :ter[minal] - obrir un terminal
 • K - obrir la página del manual (man page) per a la paraula sota el cursor
Tip Executar vimtutor a un terminal per a aprendre els primers comandaments de Vim.

Moure el cursor

 • h - moure el cursor cap a l'esquerra
 • j - moure el cursor cap avall
 • k - moure el cursor cap amunt
 • l - moure el cursor cap a la dreta
 • gj - move cursor down (multi-line text)
 • gk - move cursor up (multi-line text)
 • H - moure's a la part superior de la pantalla
 • M - moure's a la part mitja de la pantalla
 • L - moure's al part inferior de la pantalla
 • w - saltar a l'inici de la següent paraula
 • W - saltar a l'inici de la següent paraula (la paraula pot contenir puntuació)
 • e - saltar al final de la següent paraula
 • E - saltar al final de la següent paraula (la paraula pot contenir puntuació)
 • b - tornar a l'inici d'una paraula
 • B - tornar a l'inici d'una paraula (la paraula pot contenir puntuació)
 • ge - saltar enrere fins al final d'una paraula
 • gE - saltar enrere fins al final d'una paraula (la paraula pot contenir puntuació)
 • % - anar al caràcter relacionat (parells per defecte: '()', '{}', '[]' - utilitzeu :h matchpairs a Vim per a més informació)
 • 0 - saltar a l'inici de la línia
 • ^ - saltar al primer caràcter de la línia que no estigui en blanc
 • $ - saltar al final de la línia
 • g_ - saltar a l'últim caràcter de la línia que no estigui en blanc
 • gg - anar a la primera línia del document
 • G - anar a la darrera línia del document
 • 5gg or 5G - anar a la línia 5
 • gd - saltar a la declaració local
 • gD - saltar a la declaració global
 • fx - saltar a la següent aparició del caràcter x
 • tx - saltar a la posició anterior a la següent aparició del caràcter x
 • Fx - saltar a l'aparició anterior del caràcter x
 • Tx - saltar a la posició següent a l'anterior aparició del caràcter x
 • ; - repetir el moviment anterior d'f, t, F o T
 • , - repetir el moviment anterior d'f, t, F o T, cap enrere
 • } - saltar al paràgraf següent (o funció/bloc, en mode d'edició)
 • { - saltar al paràgraf anterior (o funció/bloc, en mode d'edició)
 • zz - centrar el cursor a la pantalla
 • zt - position cursor on top of the screen
 • zb - position cursor on bottom of the screen
 • Ctrl + e - moure la pantalla cap avall una línia (sense moure el cursor)
 • Ctrl + y - moure la pantalla una línia cap amunt (sense moure el cursor)
 • Ctrl + b - retrocedir una pantalla sencera
 • Ctrl + f - avançar una pantalla sencera
 • Ctrl + d - avançar mitja pantalla
 • Ctrl + u - retrocedir mitja pantalla
Tip Escriure un nombre abans del comandament de moviment per a repetir-lo. Per exemple, 4j mourà el cursor cap avall 4 línies.

Mode inserir - inserir/afegir text

 • i - inserir abans del cursor
 • I - inserir a l'inici de la línia
 • a - inserir després del cursor
 • A - inserir al final de la línia
 • o - inserir una nova línia sota la línia actual
 • O - inserir una nova línia sobre la línia actual
 • ea - inserir després de la paraula
 • Ctrl + h - esborrar el caràcter abans del cursor durant el mode d'inserció
 • Ctrl + w - esborrar la paraula abans del cursor durant el mode d'inserció
 • Ctrl + j - començar una nova línia durant el mode d'inserció
 • Ctrl + t - sagnar (moure cap a la dreta) la línia un espai d'autoindentació (shiftwidth) durant el mode d'inserció
 • Ctrl + d - suprimir el sagnat (moure cap a l'esquerra) de la línia un espai d'autoindentació (shiftwidth) durant el mode d'inserció
 • Ctrl + n - inserir (autocompletar) la coincidència següent abans del cursor durant el mode d'inserció
 • Ctrl + p - inserir (autocompletar) la coincidència anterior abans del cursor durant el mode d'inserció
 • Ctrl + rx - inserir el contingut del registre x
 • Ctrl + ox - canviar temporalment al mode normal per a executar un comandament x en mode normal
 • Esc or Ctrl + c - sortir del mode d'inserció

Editar

 • r - substituir un caràcter
 • R - substituir més de un caràcter, fins que es premi ESC.
 • J - afegir la línia de sota a l'actual amb un espai entre mig
 • gJ - afegir la línia de sota a l'actual sense espai entre mig
 • gwip - redistribuir el text de paràgraf
 • g~ - intercanviar majúscules i minúscules segons el moviment
 • gu - canviar a minúscules segons el moviment
 • gU - canviar a majúscules fins al moviment
 • cc - canviar (substituir) tota la línia
 • c$ or C - canviar (substituir) fins al final de la línia (igual que C)
 • ciw - canviar (substituir) la paraula sencera
 • cw or ce - canviar (substituir) fins al final de la paraula
 • s - esborrar caràcter i substituir text
 • S - esborrar línia i substituir text (igual que cc)
 • xp - transposar dos caràcters (suprimir i enganxar)
 • u - desfer
 • U - restaurar (desfer) la darrera línia modificada
 • Ctrl + r - refer
 • . - repetir el darrer comandament

Seleccionar text (mode visual)

 • v - iniciar el mode visual, seleccionar línies i executar un comandament (com y-yank)
 • V - iniciar el mode visual seleccionant la línia completa
 • o - moure's a l'altre extrem de la zona seleccionada
 • Ctrl + v - iniciar el mode visual de bloc (visual block mode)
 • O - moure's a l'altre cantó del bloc
 • aw - seleccionar una paraula
 • ab - un bloc amb ()
 • aB - un bloc amb {}
 • at - un bloc amb etiquetes <>
 • ib - un bloc intern amb ()
 • iB - un bloc intern amb {}
 • it - bloc interior amb etiquetes <>
 • Esc or Ctrl + c - sortir del mode visual
Tip En comptes de b o B també es poden utilitzar ( o { respectivament.

Comandaments visuals

 • > - desplaçar el text cap a la dreta
 • < - desplaçar el text cap a l'esquerra
 • y - copiar el text seleccionat
 • d - esborrar el text seleccionat
 • ~ - intercanviar entre majúscules i minúscules
 • u - posar el text seleccionat en minúscules
 • U - posar el text seleccionat en majúscules

Registres

 • :reg[isters] - mostrar el contingut dels registres
 • "xy - copiar al registre X
 • "xp - enganxar el contingut del registre X
 • "+y - copiar al registre del porta-retalls del sistema
 • "+p - enganxar des del registre del porta-retalls del sistema
Tip Els registres són desats a ~/.viminfo, i seran carregats la propera vegada que s'iniciï Vim.
Tip Registres especials:

0 - darrera còpia
" - registre sense nom, darrera eliminació o còpia
% - nom actual de l'arxiu
# - nom alternatiu de l'arxiu
* - contingut del porta-retalls (X11 primari)
+ - contingut del porta-retalls (porta-retalls X11)
/ - darrer patró de cerca
: - darrera línia de comandaments
. - darrer text inserit
- - darrer esborrat breu (inferior a una línia)
= - registre d'expressió
_ - registre de forat negre

Marques

 • :marks - mostrar marques
 • ma - definir la posició actual per a la marca A
 • `a - saltar a la posició de la marca A
 • y`a - copiar text a la posició de la marca A
 • `0 - anar a la posició des de la qual es va sortir prèviamente de Vim
 • `" - anar a la posició de la darrera edició de l'arxiu
 • `. - anar a la posició on es va produir el darrer canvi de l'arxiu
 • `` - anar a la posició abans del darrer salt
 • :ju[mps] - llistat de salts
 • Ctrl + i - anar a la nova posició del llistat de salts
 • Ctrl + o - anar a la posició anterior del llistat de salts
 • :changes - llistat de canvis
 • g, - anar a la nova posició del llistat de canvis
 • g; - anar a la posició anterior del llistat de canvis
 • Ctrl + ] - saltar a l'etiqueta sota el cursor
Tip Para a saltar fins a una marca, es pot utilitzar un accent obert (`) o un apòstrof ('). Utilitzant l'apòstrof saltarà fins a l'inici (primer caràcter que no estigui en blanc) de la línia que conté la marca.

Macros

 • qa - enregistrar la macro a
 • q - detenir la gravació de la macro
 • @a - executar la macro a
 • @@ - tornar a executar la darrera macro executada

Copiar i enganxar

 • yy - copiar una línia
 • 2yy - copiar dues línies
 • yw - copiar la resta de caràcters de la paraula desde la posició del cursor fins a l'inici de la paraula següent
 • yiw - copiar la paraula sota el cursor
 • yaw - copiar la paraula sota el cursor i l'espai darrere o davant d'ella
 • y$ or Y - copiar fins al final de la línia
 • p - enganxar abans del cursor
 • P - enganxar després del cursor
 • gp - put (paste) the clipboard after cursor and leave cursor after the new text
 • gP - put (paste) before cursor and leave cursor after the new text
 • dd - esborrar (retallar) una línia
 • 2dd - esborrar (retallar) dues línias
 • dw - esborrar (retallar) la resta de caràcters de la paraula des de la posició del cursor fins a l'inici de la paraula següent
 • diw - esborrar (retallar) la paraula sota el cursor
 • daw - esborrar (retallar) la paraula sota el cursor i l'espai darrere o davant d'ella
 • :3,5d - delete lines starting from 3 to 5
 • Tip You can also use the following characters to specify the range:
  e.g.

  :.,$d - From the current line to the end of the file
  :.,1d - From the current line to the beginning of the file
  :10,$d - From the 10th line to the beginning of the file

 • :g/{pattern}/d - delete all lines containing pattern
 • :g!/{pattern}/d - delete all lines not containing pattern
 • d$ or D - esborrar (retallar) fins al final de la línia
 • x - esborrar (retallar) un caràcter

Indentar el text

 • >> - sagnar (moure cap a la dreta) la línia un espai d'utoindentació (shiftwidth)
 • << - suprimir el sagnat (moure cap a l'esquerra) la línia un espai d'autoindentació (shiftwidth)
 • >% - sagnar un bloc amb () o {} (amb el cursor sobre el parèntesi o la clau)
 • <% - de-indent a block with () or {} (cursor on brace)
 • >ib - sagnar el bloc interior amb ()
 • >at - sagnar un bloc amb etiquetes <>
 • 3== - tornar a sagnar 3 línies
 • =% - tornar a sagnar un bloc amb () o {} (amb el cursor sobre el parèntesi o la clau)
 • =iB - tornar a sagnar el bloc interior amb {}
 • gg=G - tornar a sagnar tots els caràcters a la memòria intermèdia (buffer)
 • ]p - enganxar i ajustar la sagnia a la línia actual

Sortir

 • :w - desar l'arxiu sense sortir
 • :w !sudo tee % - desar l'arxiu utilitzant sudo
 • :wq or :x or ZZ - desar l'arxiu i sortir
 • :q - sortir (no funcionarà en cas que hi hagi canvis sense desar)
 • :q! or ZQ - sortir descartant els canvis no desats
 • :wqa - escriure (desar) i sortir de totes les pestanyes

Cercar i substituir

 • /pattern - cercar patró
 • ?pattern - cercar patró cap enrere
 • \vpattern - patró «molt màgic» ('very magic'): els caràcters no alfanumèrics s'interpretaran com a caràcters especials regex (no cal escapar-los)
 • n - repetir la cerca en la mateixa direcció
 • N - repetir la cerca en direcció oposada
 • :%s/old/new/g - substituir a tot l'arxiu
 • :%s/old/new/gc - substituir a tot l'arxiu demanat la confirmació
 • :noh[lsearch] - desactivar el realçament (highlight) dels resultats de cerca

Cercar a múltiples arxius

 • :vim[grep] /pattern/ {`{file}`} - cercar un patró a múltiples arxius
e.g. :vim[grep] /foo/ **/*
 • :cn[ext] - anar al resultat següent
 • :cp[revious] - anar al resultat anterior
 • :cope[n] - obrir una finestra amb el llistat de resultats
 • :ccl[ose] - tancar la finestra de correcció ràpida

Pestanyes

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - obrir arxiu a una nova pestanya
 • Ctrl + wT - moure la finestra actual a la seva pròpia pestanya
 • gt or :tabn[ext] - anar a la pestanya següent
 • gT or :tabp[revious] - anar a la pestanya anterior
 • #gt - anar a la pestanya número #
 • :tabm[ove] # - moure la pestanya actual a la posició número # (indexada a partir del 0)
 • :tabc[lose] - tancar totes les pestanyes i les seves finestres
 • :tabo[nly] - tancar totes les pestanyes tret de l'actual
 • :tabdo command - executar el comandament a totes las pestanyes (per exemple, :tabdo q - tanca totes les pestanyes obertes)

Treballar amb múltiples arxius

 • :e[dit] file - editar un arxiu en una nova memòria intermèdia (buffer)
 • :bn[ext] - anar a la propera memòria intermèdia (buffer)
 • :bp[revious] - anar a la memòria intermèdia (buffer) anterior
 • :bd[elete] - esborrar la memòria intermèdia (buffer) (tancar un arxiu)
 • :b[uffer]# - anar a una memòria intermèdia (buffer) a través del número # d'índex
 • :b[uffer] file - anar a una memòria intermèdia (buffer) per arxiu
 • :ls or :buffers - mostrar totes les memòries intermèdies (buffer) en ús
 • :sp[lit] file - obrir un arxiu en una nova memòria intermèdia (buffer) i dividir la finestra
 • :vs[plit] file - obrir arxiu en una nova memòria intermèdia (buffer) i dividir la finestra verticalment
 • :vert[ical] ba[ll] - editar totes les memòries intermèdies (buffers) com a finestres verticals
 • :tab ba[ll] - editar totes les memòries intermèdies (buffers) com a pestanyes
 • Ctrl + ws - dividir la finestra
 • Ctrl + wv - dividir la finestra verticalment
 • Ctrl + ww - canviar de finestra
 • Ctrl + wq - tancar la finestra
 • Ctrl + wx - intercanviar la finestra actual amb la següent
 • Ctrl + w= - igualar l'alçada i l'amplada de totes les finestres
 • Ctrl + wh - moure el cursor a la finestra esquerra (divisió vertical)
 • Ctrl + wl - moure el cursor a la finestra dreta (divisió vertical)
 • Ctrl + wj - moure el cursor a la finestra de sota (divisió horitzontal)
 • Ctrl + wk - moure el cursor a la finestra de dalt (divisió horitzontal)
 • Ctrl + wH - make current window full height at far left (leftmost vertical window)
 • Ctrl + wL - make current window full height at far right (rightmost vertical window)
 • Ctrl + wJ - make current window full width at the very bottom (bottommost horizontal window)
 • Ctrl + wK - make current window full width at the very top (topmost horizontal window)

Diferència

 • zf - definir manualment un plec (fold o línies amagades) segons el moviment
 • zd - esborrar el plec (fold o línies amagades) sota el cursor
 • za - obrir o tancar el plec (fold o línies amagades) sota el cursor
 • zo - obrir el plec (fold o línies amagades) sota el cursor
 • zc - tancar el plec (fold o línies amagades) sota el cursor
 • zr - suprimir (obrir) un nivell de plecs (folds o línies amagades)
 • zm - plegar més (tancar) un nivell de plecs (folds o línies amagades)
 • zi - obrir o tancar la funcionalitat de plegat
 • ]c - saltar a l'inici del canvi següent
 • [c - saltar a l'inici del canvi anterior
 • do or :diffg[et] - obtenir (get) la diferència (respecte a altra memòria intermèdia o buffer)
 • dp or :diffpu[t] - col·locar (put) la diferència (a una altra memòria intermèdia o buffer)
 • :diffthis - fer que la finestra actual s'incorpori al mode diferencial
 • :dif[fupdate] - actualitzar les diferències
 • :diffo[ff] - desactivar el mode diferencial per a la finestra actual
Tip El comandaments de plegar za) operan a un únic nivell. Per a operar a tots els nivells, utilitzeu lletres majúscules (per exemple, zA).
Tip Per a veure les diferències entre arxius, es pot iniciar Vim directament en el mode diferencial executant vimdiff a un terminal. Fins i tot es pot configurar com a git difftool.