Globální

 • :h[elp] klíčové slovo - otevřít nápovědu pro klíčové slovo
 • :sav[eas] soubor - uložit soubor jako
 • :clo[se] - zavřít aktuální panel
 • :ter[minal] - otevřít okno terminálu
 • K - otevřít manuál pro slovo pod kurzorem
Tip Spusťte vimtutor v terminálu a naučte se první příkazy Vim.

Pohyb kurzoru

 • h - přesunout kurzor doleva
 • j - přesunout kurzor dolů
 • k - přesunout kurzor nahoru
 • l - přesunout kurzor doprava
 • gj - přesunout kurzor dolů (víceřádkový text)
 • gk - přesunout kurzor nahoru (víceřádkový text)
 • H - přejít na horní část obrazovky
 • M - přejít do středu obrazovky
 • L - přejít na spodní část obrazovky
 • w - skok dopředu na začátek slova
 • W - skok dopředu na začátek slova (slova mohou obsahovat interpunkci)
 • e - skok dopředu na konec slova
 • E - skok dopředu na konec slova (slova mohou obsahovat interpunkci)
 • b - skok zpět na začátek slova
 • B - skok zpět na začátek slova (slova mohou obsahovat interpunkci)
 • ge - skok zpět na konec slova
 • gE - skok zpět na konec slova (slova mohou obsahovat interpunkci)
 • % - přejít na odpovídající znak (výchozí podporované dvojice: '()', '{}', '[]' - pro více informací použijte :h matchpairs ve vim)
 • 0 - přeskočit na začátek řádku
 • ^ - přeskočit na první neprázdný znak řádku
 • $ - přeskočit na konec řádku
 • g_ - přeskočit na poslední neprázdný znak řádku
 • gg - přejít na první řádek dokumentu
 • G - přejít na poslední řádek dokumentu
 • 5gg or 5G - přejít na řádek 5
 • gd - přejít na lokální deklaraci
 • gD - přejít na globální deklaraci
 • fx - přejít na další výskyt znaku x
 • tx - přejít před další výskyt znaku x
 • Fx - přejít na předchozí výskyt znaku x
 • Tx - přejít za předchozí výskyt znaku x
 • ; - opakovat předchozí pohyb f, t, F nebo T
 • , - opakovat předchozí pohyb f, t, F nebo T směrem zpět
 • } - skok na další odstavec (nebo funkci/blok, při editaci kódu)
 • { - skok na předchozí odstavec (nebo funkci/blok, při editaci kódu)
 • zz - vycentrovat kurzor na obrazovce
 • zt - umístit kurzor do horní části obrazovky
 • zb - umístit kurzor do spodní části obrazovky
 • Ctrl + e - posunout obrazovku o jeden řádek dolů (bez pohybu kurzoru)
 • Ctrl + y - posunout obrazovku o jeden řádek nahoru (bez pohybu kurzoru)
 • Ctrl + b - posun o jednu celou obrazovku zpět
 • Ctrl + f - posun o jednu celou obrazovku vpřed
 • Ctrl + d - posun o půl obrazovky vpřed
 • Ctrl + u - posun o půl obrazovky zpět
Tip Před příkazem pohybu kurzoru uveďte číslo, které jej zopakuje. Například 4j se posune o 4 řádky dolů.

Režim vkládání - vkládání/připojování textu

 • i - vložit před kurzor
 • I - vložit na začátek řádku
 • a - vložit (připojit) za kurzor
 • A - vložit (připojit) na konec řádku
 • o - přidat nový řádek pod aktuální řádek
 • O - přidat nový řádek nad aktuální řádek
 • ea - vložit (připojit) na konec slova
 • Ctrl + h - vymazat znak před kurzorem během režimu vkládání
 • Ctrl + w - vymažte slovo před kurzorem během režimu vkládání
 • Ctrl + j - začít nový řádek během režimu vkládání
 • Ctrl + t - odsadit (přesunout doprava) řádek o šířku posunu během režimu vkládání
 • Ctrl + d - zrušit odsazení (přesunout doleva) řádek o jednu šířku posunu během režimu vkládání
 • Ctrl + n - vložit (automatické dokončení) další shodu před kurzor během režimu vkládání
 • Ctrl + p - vložit (automatické dokončení) předchozí shodu před kurzor během režimu vkládání
 • Ctrl + rx - vložit obsah registru x
 • Ctrl + ox - Dočasně přejít do normálního režimu a zadat jeden příkaz x.
 • Esc or Ctrl + c - ukončit režim vkládání

Editace

 • r - nahradit jeden znak.
 • R - nahradit více než jeden znak, dokud nestisknete ESC.
 • J - spojit řádek níže s aktuálním řádkem s jednou mezerou mezi nimi
 • gJ - spojit řádek níže s aktuálním řádkem bez mezery mezi nimi
 • gwip - přeformátovat odstavec
 • g~ - prohodit velká a malá písmena
 • gu - změnit na malá písmena
 • gU - změnit na velká písmena
 • cc - změnit (nahradit) celý řádek
 • c$ or C - změnit (nahradit) do konce řádku
 • ciw - změnit (nahradit) celé slovo
 • cw or ce - změnit (nahradit) do konce slova
 • s - smazat znak a nahradit text
 • S - smazat řádek a nahradit text (stejné jako cc)
 • xp - transponovat dvě písmena (smazat a vložit)
 • u - zpět
 • U - obnovit (vrátit zpět) poslední změněný řádek
 • Ctrl + r - vpřed
 • . - opakovat poslední příkaz

Označení textu (vizuální režim)

 • v - spustit vizuální režim, označit řádky a poté provést příkaz (například y-yank)
 • V - spustit vizuální režim po řádcích
 • o - přesunout na druhý konec označené oblasti
 • Ctrl + v - spustit režim vizuálního bloku
 • O - přesunout do jiného rohu bloku
 • aw - označit slovo
 • ab - blok s ()
 • aB - blok s {}
 • at - blok se značkami <>
 • ib - vnitřní blok s ()
 • iB - vnitřní blok s {}
 • it - vnitřní blok se značkami <>
 • Esc or Ctrl + c - opustit vizuální režim
Tip Místo b nebo B lze také použít ( nebo { v daném pořadí.

Vizuální příkazy

 • > - posunout text doprava
 • < - posunout text doleva
 • y - yank (zkopírovat) označený text
 • d - smazat označený text
 • ~ - prohodit velká a malá písmena
 • u - změnit označený text na malá písmena
 • U - změnit označený text na velká písmena

Registry

 • :reg[isters] - zobrazit obsah registrů
 • "xy - yank (zkopírovat) do registru x
 • "xp - vložit obsah registru x
 • "+y - yank (zkopírovat) do registru systémové schránky
 • "+p - vložit z registru systémové schránky
Tip Registry se ukládají do ~/.viminfo a budou znovu načteny při příštím restartu vim.
Tip Speciální registry:

0 - poslední yank
" - nepojmenovaný registr, poslední smazání nebo yank
% - aktuální název souboru
# - alternativní název souboru
* - obsah schránky (primární X11)
+ - obsah schránky (schránka X11)
/ - poslední vzor vyhledávání
: - poslední příkazový řádek
. - poslední vložený text
- - poslední smazání (méně než řádek)
= - expression register
_ - black hole register

Značky a pozice

 • :marks - seznam značek
 • ma - nastavit aktuální pozici pro značku A
 • `a - skok na pozici značky A
 • y`a - yank text na pozici značky A
 • `0 - přejít na pozici, kde byl Vim předtím ukončen
 • `" - přejít na pozici při poslední úpravě tohoto souboru
 • `. - přejít na pozici poslední změny v tomto souboru
 • `` - přejít na pozici před posledním skokem
 • :ju[mps] - seznam skoků
 • Ctrl + i - přejít na novější pozici v seznamu skoků
 • Ctrl + o - přejít na starší pozici v seznamu skoků
 • :changes - seznam změn
 • g, - přejít na novější pozici v seznamu změn
 • g; - přejít na starší pozici v seznamu změn
 • Ctrl + ] - skok na značku pod kurzorem
Tip Chcete-li přejít na značku, můžete použít buď backtick (`) nebo apostrof ('). Pomocí apostrofu skočí na začátek (první neprázdný) řádku, na kterém je značka.

Makra

 • qa - záznam makra a
 • q - zastavit záznam makra
 • @a - spustit makro a
 • @@ - zopakovat poslední spuštěné makro

Vyjmout a vložit

 • yy - yank (zkopírovat) řádek
 • 2yy - yank (zkopírovat) 2 řádky
 • yw - yank (zkopírovat) znaky slova z pozice kurzoru na začátek dalšího slova
 • yiw - yank (zkopírovat) slovo pod kurzorem
 • yaw - yank (zkopírovat) slovo pod kurzorem a mezeru za ním nebo před ním
 • y$ or Y - yank (zkopírovat) na konec řádku
 • p - umístit (vložit) schránku za kurzor
 • P - umístit (vložit) před kurzor
 • gp - umístit (vložit) schránku za kurzor a ponechat kurzor za novým textem
 • gP - umístit (vložit) schránku před kurzor a ponechat kurzor za novým textem
 • dd - smazat (vyjmout) řádek
 • 2dd - smazat (vyjmout) 2 řádky
 • dw - smazat (vyjmout) znaky slova z pozice kurzoru na začátek dalšího slova
 • diw - smazat (vyjmout) slovo pod kurzorem
 • daw - smazat (vyjmout) slovo pod kurzorem a mezeru za ním nebo před ním
 • :3,5d - delete lines starting from 3 to 5
Tip You can also use the following characters to specify the range:
e.g.

:.,$d - From the current line to the end of the file
:.,1d - From the current line to the beginning of the file
:10,$d - From the 10th line to the beginning of the file

 • :g/{pattern}/d - delete all lines containing pattern
 • :g!/{pattern}/d - delete all lines not containing pattern
 • d$ or D - smazat (vyjmout) na konec řádku
 • x - smazat (vyjmout) znak

Odsazení textu

 • >> - odsadit (přesunout doprava) řádek o šířku jednoho posunu
 • << - zrušit odsazení (přesunout doleva) řádek o šířku jednoho posunu
 • >% - odsadit blok s () nebo {} (kurzor na závorce)
 • <% - de-indent a block with () or {} (cursor on brace)
 • >ib - odsadit vnitřní blok s ()
 • >at - odsadit blok s <> značkami
 • 3== - znovu odsadit 3 řádky
 • =% - znovu odsadit blok s () nebo {} (kurzor na závorce)
 • =iB - znovu odsadit vnitřní blok s {}
 • gg=G - znovu odsadit celou vyrovnávací paměť
 • ]p - vložit a upravit odsazení aktuálního řádku

Konec

 • :w - zapsat (uložit) soubor, ale neukončovat
 • :w !sudo tee % - uložit aktuální soubor pomocí sudo
 • :wq or :x or ZZ - uložit a ukončit
 • :q - ukončit (selže, pokud existují neuložené změny)
 • :q! or ZQ - ukončit a zahodit neuložené změny
 • :wqa - uložit a ukončit na všech záložkách

Hledat a nahradit

 • /pattern - hledat vzor
 • ?pattern - hledat vzor dozadu
 • \vpattern - „velmi kouzelný“ vzor: nealfanumerické znaky jsou interpretovány jako speciální symboly regulárních výrazů (není potřeba escapování)
 • n - opakovat hledání stejným směrem
 • N - opakovat hledání v opačném směru
 • :%s/old/new/g - nahradit všechny "old" s "new" v celém souboru
 • :%s/old/new/gc - nahradit všechny "old" s "new" v celém souboru s potvrzeními
 • :noh[lsearch] - odstranit zvýraznění shod vyhledávání

Vyhledávání ve více souborech

 • :vim[grep] /pattern/ {`{file}`} - hledat vzor ve více souborech
e.g. :vim[grep] /foo/ **/*
 • :cn[ext] - skok na další shodu
 • :cp[revious] - skok na předchozí shodu
 • :cope[n] - otevřít okno se seznamem shod
 • :ccl[ose] - zavřít okno rychlé opravy

Záložky

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - otevřít soubor v nové záložce
 • Ctrl + wT - přesunout aktuální rozdělené okno na vlastní záložku
 • gt or :tabn[ext] - přejít na další záložku
 • gT or :tabp[revious] - přejít na předchozí záložku
 • #gt - přejít na záložku číslo #
 • :tabm[ove] # - přesunout aktuální záložku na #-tou pozici (indexováno od 0)
 • :tabc[lose] - zavřít aktuální záložku a všechna její okna
 • :tabo[nly] - zavřít všechny záložky kromě aktuální
 • :tabdo command - spustit command na všech záožkách (např. :tabdo q - zavře všechny otevřené záložky)

Práce s více soubory

 • :e[dit] soubor - upravit soubor v novém bufferu
 • :bn[ext] - přejít do dalšího bufferu
 • :bp[revious] - přejít do předchozího bufferu
 • :bd[elete] - smazat buffer (zavřít soubor)
 • :b[uffer]# - přejít do bufferu podle indexu #
 • :b[uffer] file - přejít do bufferu podle souboru
 • :ls or :buffers - vypsat všechny otevřené buffery
 • :sp[lit] soubor - otevřít soubor v novém bufferu a rozdělit okno
 • :vs[plit] soubor - otevřít soubor v novém bufferu a vertikálně rozdělit okno
 • :vert[ical] ba[ll] - editovat všechny buffery jako vertikální okna
 • :tab ba[ll] - editovat všechny buffery jako záložky
 • Ctrl + ws - rozdělit okno
 • Ctrl + wv - rozdělit okno vertikálně
 • Ctrl + ww - přepnout okna
 • Ctrl + wq - opustit okno
 • Ctrl + wx - vyměnit aktuální okno za následující
 • Ctrl + w= - všechna okna stejně vysoká a široká
 • Ctrl + wh - přesunout kurzor do levého okna (vertikální rozdělení)
 • Ctrl + wl - přesunout kurzor do pravého okna (vertikální rozdělení)
 • Ctrl + wj - přesunout kurzor do okna níže (horizontální rozdělení)
 • Ctrl + wk - přesunout kurzor do okna výše (horizontální rozdělení)
 • Ctrl + wH - nastavit aktuální okno na plnou výšku zcela vlevo (svislé okno úplně vlevo)
 • Ctrl + wL - nastavit aktuální okno na plnou výšku úplně vpravo (svislé okno úplně vpravo)
 • Ctrl + wJ - nastavit aktuální okno na plnou šířku úplně dole (nejspodnější vodorovné okno)
 • Ctrl + wK - nastavit aktuální okno na plnou šířku úplně nahoře (horní vodorovné okno)

Rozdíly

 • zf - ručně nastavit rozbalení/sbalení
 • zd - smazat rozbalení/sbalení pod kurzorem
 • za - přepnout rozbalení/sbalení pod kurzorem
 • zo - rozbalit pod kurzorem
 • zc - sbalit pod kurzorem
 • zr - rozbalit vše o jednu úroveň
 • zm - sbalit vše o jednu úroveň
 • zi - přepnout funkci rozbalení/sbalení
 • ]c - skok na začátek další změny
 • [c - skok na začátek předchozí změny
 • do or :diffg[et] - získat rozdíl (z jiného bufferu)
 • dp or :diffpu[t] - vložit rozdíl (do jiného bufferu)
 • :diffthis - udělat z aktuálního okna část diff
 • :dif[fupdate] - aktualizovat rozdíly
 • :diffo[ff] - vypnout režim rozdílu pro aktuální okno
Tip Příkazy pro rozbalení/sbalení (např. za) fungují na jedné úrovni. Chcete-li pracovat na všech úrovních, používejte velká písmena (např. zA).
Tip Chcete-li zobrazit rozdíly mezi soubory, můžete přímo spustit Vim v režimu diff spuštěním vimdiff v terminálu. Lze dokonce nastavit jako git difftool.